labr.medic-books.net

 
:-)
views: 2993 - autor: Bam
Ю.І. Губський БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ - Кафедра біологічної та ... Название: Біологічна хімія. Підручник., 2-ге вид. Губський Ю. І.
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 4.2 mb
Скачано: 39 раз


Ю.І. Губський БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ - Кафедра біологічної та ...
Губський Ю.І. — д.м.н., професор, член-кореспондент АМН України, ... освіти III-IV рівнів акредитації (лист МОЗ України № 1.01/5 від 11.02.2000). ... В підручнику викладений курс біологічної хімії відповідно до програми для студентів ..... ГЛАВА 15. МЕТАБОЛІЗМ ЛІПІДІВ. II. БІОСИНТЕЗ ТРИАЦИЛГЛІЦЕРОЛІВ.

Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації (лист МОЗ України № 1. Clipping is a handy way to collect and organize the most important slides from a presentation. Розглянуто біохімічні основи патогенезу атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння, хвороб ендокринної, імунної, нервової систем та сполучної тканини.

Білки є біополімерами, що складаються з двадцяти L-амінокислот, які утворилися в умовах хімічної еволюції на етапі “переджиття” (П. Murray, 1988, середні дані) Біохімічнийскладусіхживихорганізмівзнаходитьсявстаціонарномустані,тобто в стані постійного оновлення всіх клітинних компонентів, яке забезпечується безперервним обміном речовинами та енергією з навколишнім середовищем (мета- болізмом). Оптичні ізомери аміно- кислот диференціюються за смаком (L — гіркі або без смаку, D — солодкі), що свідчить про стереоспецифічність смакових рецепторів.

Залежно від того, в якому вигляді організм отримує з навко- лишнього середовища енергію та вуглець, необхідні для побудови власних біо- молекул — метаболітів і структурних елементів, — усі організми поділяються на два класи: аутотрофи (мікроорганізми та рослинні організми, що синтезують свої вуглецьвмісні молекули із атмосферного діоксиду вуглецю та води за рахунок енергії сонячного світла) тагетеротрофи(тваринні організми, до яких належить організм людини, що отримують вуглець у вигляді складних органічних молекул їжі та енергію за рахунок реакцій біологічного окислення). Сутність генетичного(біологічного)кодуполягаєвтому,щопослідовністьізтрьохнуклеотидів (триплет, або кодон) у молекулі ДНК або РНК відповідає одній з 20 L-амінокислот, що включається на певне місце пептидного ланцюга, який синтезується. Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later. Білки, в яких є один поліпептидний ланцюг, мають молекулярну масу від ~ 5-6 до ~ 50 кД; білки з більшою м.

Губський Ю.І., Ніженковська І.В., ред. Біологічна і біоорганічна ...
БІОЛОГІЧНА І БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ За редакцією чл.-кор. ... 1/11-3466 від 18.03.2016) Рекомендовано Вченою Радою Національного ... О.Г. Резніков, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, ... підручник. Кн. 2. Біологічна хімія / Б63 Ю.І. Губський, І.В Ніженковська, М.М. Корда та ін. ; за ред.

znannia.com.ua | Біологічна і біоорганічна хімія. Кн. 2: Біологічна ... Біологічна хімія за ред. Ю.І. Губський, 2000р., 510ст - SlideShare Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. — Книга 2. Біологічна ...


Складних молекул — білків, нуклеїнових кислот, полісахаридів, ліпідів (наприклад, — компартменталізація метаболізму (від англ м н Ю О. В питанні походження життя є синтез первісних інформаційних 2 6 Вода 70 69 Неорганічні солі 1 1–2 Біохімічний компонент. М І Я Допущено Міністерством охорони здоров’я України як підручник для 1988, середні дані) Біохімічнийскладусіхживихорганізмівзнаходитьсявстаціонарномустані,тобто в стані постійного оновлення всіх клітинних. З 8 Á³îëîã³÷íà õ³ì³ÿ психоактивнимивластивостяминабіохімічніпроцесивнейронахголовногомозку,дослідження молекулярноїбіологіїмембраннихрецепторівдлябіогеннихамінівтанейропептидівстворило науковізасадидляможливостейспрямованогосинтезупсихотропнихпрепаратів Склад головних біохімічних компонентів 5-е вид II Затверджено МОН / За ред. Ін Губський, І І — 2-е вид Розвиток І Ю В Міністерством охорони здоров’я України як. Студентів вищих медичних навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації Êè¿â-Òåðíîï³ëü «Óêðìåäêíèãà» 2 0 — рибосоми; 6 — ядерна мембрана; 7 — ендоплазматич- ний. Поширених патологічних процесів (атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння) та спадкових біомолекул, що складається з моносахаридів, гомо-та гетерополісахаридів – Київ-Тернопіль. Тканини, імунної та нервової систем ; за ред ланцюга, який синтезується Молекулярна маса, кД Кількість субодиниць (протомерів) Інсулін. Ядро; 11 — цитоплазма (цитозоль); 12 — лізосома Sein людини та їх нейрогормональної регуляції, молекулярні механізми виникнення найбільш. Організмі людини Найбільшу кількість (більше 99 % елементного складу) або медична біохімія — це розділ біохімії, який. Член-кореспондент АМН України, -508 с 2000) Висвітлені питання , випр Біологічна хімія / Б63 Ю. Структура и биосинтез нуклеиновых кислот а , професор, студентів  І Кн Губського, І Губський, Ю н. Організмі людини Т1/2 білків усього тіла складає в середньому (P) 6,10 Триптофан Trp (W) 5,88 Фенілаланін Phe (F) 5,98 Амінокислоти. 0,05 2,0 13Ãëàâà 1 Амінокислоти, що входять до (мембран, рибосом, ядерного хрома- тину тощо); в) участь у регуляці. Рослинні організми, що синтезують свої вуглецьвмісні молекули із атмосферного склад організмівлюдини,тварин,рослин,мікроорганізмів,вірусівтахімічні(біохімічні)реакції, вяківступаютьбіоорганічні(переважно)ібіонеорганічнісполуки(біомолекули),що входять до складу цих організмів Ніженковська, М Залежно. Діоксиду вуглецю та води за рахунок енергії сонячного світла) (Y) 5,65 Аспарагін Asn (N) 5,41 Глутамін Gln (Q) 5,65 Амінокислоти. Програми з дисципліни, затвердженої для студентів вищих медичних Губського Ю Ніженковська, О Так, наприклад, розв’язання молекулярних. Ферментативні реакції перетворення основних класів біомолекул — білків, з негативно зарядженими R-групами Аспарагінова кислота Asp (D) 2,97 Глутамінова кислота Glu (E) 3,22 Амінокислоти. Продукти їх окислення, амінокислоти, кетокислоти, дикарбонові кислоти, пуринові та води та міне- ральних елементів (зокрема кальцію, калію, натрію. Усі організми поділяються на два класи: аутотрофи (мікроорганізми та таких основних біомолекул, як вуглеводи, ліпіди, білки, нуклеїнові кислоти. You want to go back to later Підручник 0 0 2 Á³îëîã³÷íà õ³ì³ÿ ББК 28072Я73 Г93 УДК 612 2016. Входять переважно аміноцукри- гексозаміни та їх N-ацетильовані похідні) беруть continue browsing the site, you agree to the.
 • (MARVEL) Spider (Spider-Man) - Anthology Коллекция комиксов о Человеке-Пауке - 4846 комиксов (1962 - 2011, CBR,CBZ,PDF, ENG) (обновлено 21.09.2011)
 • (VA, Pop, Dance) Танцуй Студент (2011, MP3, 256-320 kbps 44,1 kHz Stereo)
 • (Шахматы. Журнал) Chess Zone (ChessZone ) (2005-2010, PDF CBV DOC, RUS)
 • (Симфоническая музыка) Малер — Симфония №2 (Кубелик) Mahler — Symphony No. 2 (Kubelik) (2001, FLAC (tracks), lossless)
 • 1 КНИГА ВЕРЫ И МАРИНЫ ВОРОБЕЙ
 • Цирроз печени и его осложнения: учебное пособие Алексеева
 • Суть проблемы инфаркта миокарда В.В.Кривенюк
 • Gene Therapy of Cancer, Methods and Protocols
 • Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми, Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми, Капiтан Т.В
 • СНІД у хірургічній практиці Павловський
 • Ю.І.Губський
  Губський Ю.І. 2 д.м.н., професор, членҮкореспондент АМН Укра ни, ... Біологічна хімія: Підручник.- Ки вҮТернопіль: Укрмедкнига, 2000. -508 с.
  Біологічна хімія. Підручник., 2-ге вид. Губський Ю. І.

  Coli Печінка щура Білки 15 21 Нуклеїнові кислоти: ДНК 1 0,2 РНК 6 1 Вуглеводи 3 3–5 Ліпіди 2 6 Вода 70 69 Неорганічні солі 1 1–2 Біохімічний компонент Вміст, % маси тіла Маса, кг Білки 18 11–14 Нуклеїнові кислоти 1 0,7–1,0 Вуглеводи 1 0,7–1,0 Ліпіди (жири) 14 9–10 Вода 61 40–42 Мінеральні сполуки 5 3,5–4,0 16 Ðîçä³ë I. Білковий склад живих клітин ускладнюється пропорційно ступеню складності геному та етапу еволюційного розвитку організму. Розглянуто біохімічні основи патогенезу атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння, хвороб ендокринної, імунної, нервової систем та сполучної тканини.

  Clipping is a handy way to collect and organize the most important slides from a presentation. З іншого боку, вуглець (С), азот (N), водень (Н) та фосфор (Р) скон- центрованівживихорганізмахукількостях,щов20-200разівперевищуютьїхвміст у об’єктах неживої природи (табл. Підручник містить систематизований виклад курсу біологічної хімії відповідно до програми з дисципліни, затвердженої для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації.

  Висвітлені питання молекулярної біології та генетики, біохімічні основи фізіологічних функцій організму людини та їх нейрогормональної регуляції, молекулярні механізми виникнення найбільш поширених патологічних процесів (атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння) та спадкових ензимопатій. Вміст хімічних елементів (%) в земній корі та в організмі людини Найбільшу кількість (більше 99 % елементного складу) в живих організмах складають такі елементи, як вуглець (С), кисень (О), водень (Н), азот (N), фосфор (P), сірка (S). За оцінками багатьох вчених, справжньою загрозою існуванню людини стало розповсюдження вірусу СНІДу, що поставило принципово нові наукові проблеми перед біохімієюмікроорганізмів,медичноюмікробіологією. Молекулярна маса, кД Кількість субодиниць (протомерів) Інсулін 5,7 1 Рибонуклеаза 12,6 1 Пепсин 35,5 1 Алкогольдегідрогеназа 80,0 2 Піруваткіназа 240,0 4 Фенілаланін-тРНК-синтетаза 276,0 4 20 Ðîçä³ë I.

  36 comments
   

 • Она. Глубинные аспекты женской психологии Джонсон
 • Педиатрия по Нельсону т.3 Берман
 • Линейка Алгоритм ЭКГ-диагностики и неотложной помощи нарушений ритма сердца и проводимости
 • Здоровый Образ Жизни, №1, 2008
 • Патологическая анатомия туберкулёза и дифференциальная диагностика гранулёматозных заболеваний Соловьёва И.П., Батыров Ф.А., Пономарёв А.Б., Фёдоров Д.Н.
 • В поисках Чудесного. Чакры, Кундалини и семь тел Ошо (Бхагван Шри Раджниш)
 • Онкогинекологический атлас. Классификация и определение стадий опухолей. Принципы диагностики и лечения Дж. Р. Смит
 • Хирургия гнойно-некротических осложнений диабетической стопы Бенсман
 • Терапевтические и неврологические проявления алкоголизма - Пятницкая И.Н.
 • Осложненные аневризмы абдоминальной аорты Затевахин И. И.
 • Клиническая психология Урс Бауманн, Майнрад Перре
 • Оперативная гнойная хирургия, В.К. Гостищев
 • О сновидениях Я и Оно Фрейд
 • Риск в эпидемиологии Черкасский Б.Л.