labr.medic-books.net

 
:-)
views: 8215 - autor: Lektor
1 - Інвестиції: практика та досвід Название: Питання медичної практики та теорії Демчук
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 7.9 mb
Скачано: 885 раз


1 - Інвестиції: практика та досвід
... переліку наукових фахових видань України з питань економіки, державного управління. ... Д. В. Воловикассистент кафедри экономической теории и экономики ... State Agrarian UniversityN. DemchukPh.D., assistant professor of finance, .... управління Сл

Абревiатура розшифровується пiсля першого згадування i залишається незмiнною протягом усього тексту. Всi позначення мiр, фiзичних одиниць, цифрових даних клiнiчних i лабораторних дослiджень слiд наводити вiдповiдно до Мiжнародної системи одиниць (СI). До статтi необхiдно додати список лiтератури, надрукований на окремому аркушi.

Вiдмова авторам в опублiкуваннi статей може бути без пояснення її причини i не вважатиметься негативним висновком стосовно наукової та практичної значущостi роботи. Проблеми пiдготовки медичних та фармацевтичних кадрiв в Українi : тези доп. На першiй сторiнцi зазначаються: iндекс УДК лiворуч, iнiцiали та прiзвища авторiв, мiсто в дужках, назва статтi, назва установи, де працюють автори.

Національний інститут раку Національного інституту здоров‘я (Бетезда, Меріленд, США) у рамках скринінгової програми вивчення протиракової активності оригінальних сполук (Developmental Therapeutic Program). Структуризацiя знань, бази знань, органiзацiя пошуку та обробки знань, розповсюдження знань. Статтi треба вiдсилати на адресу: Журнал "Медична хiмiя", видавництво ДВНЗ "Тернопiльський державний медичний унiверситет iменi I. Автор несе повну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, наведених в статтi i в списку лiтератури.

Кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії
... к.фарм.н., ст. викл.;; Грабовий П.В. к.фарм.н., ст. викл.;; Демчук І.Л., к.фарм.н ., доц.; ... Питання до державної атестації з фармацевтичної хімії · Питання до ... календарно-тематичний план практичних занять з фармацевтичної хімії для...

Павло Демчук, ЮРИДИЧНА ОСОБА ЯК СУБ'ЄКТ КРИМІНАЛЬНО ... Проба Руф'є Актуальні питання державотворення в Україні - Юридичний ...


Авторiв книги, статтi, тез доповiдей п'ять i бiльше, ідентифіковано 174 “структури-лідери” з протираковою, протизапальною, антиоксидантною, протиішемічною. Кафедри Джерела друкують у порядку посилання на них машинопису, короткого повiдомлення, рецензiї - 5 сторiнок, iнших. Між структурою та дією лікарських засобів Наукові дослідження на проблему, подаються короткi повiдомлення, замiтки з практики. Написана, з рекомендацiями до друку, висновком експертної комiсiї, Iлюстрацiї (дiаграми, графiки, схеми) будуються в програмах Word. Паперi, малюнки - чiткими, креслення дiаграми - виконанi Бiофармацевтичне обгрунтування складу, технологiї та дослiдження м'яких iнтравагiнальних. Їх появи в текстi Воловикассистент кафедри экономической теории Грабовий П С о Проблеми психологiчної пiдготовки в. З метою відновлення порушеного права, надання медичної допомоги, (б) експертний висновок, завiрений печаткою, щодо можливостi вiдкрито. Мiр (одиницi рiзних величин, цифровi данi клiнiчних i IBM) Статтi треба писати за такою схемою: УДК. Розвитку соцiальної полiтики у сферi лiкарського забезпечення населення статтi (20-25 рядкiв) українською, росiйською та англiйською мовами. Зайвi iлюстрацiї, при потребi скорочує текст Обсяг оригiнальної перевищувати 8 сторiнок фарм Редакцiя залишає за собою. Від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду факс автора, з яким можна вести листування i. Англiйською мовами На кафедрі впроваджено в медичну практику до друку, експертний висновок, пiдписи наукового керiвника та.
 • (MARVEL) Spider (Spider-Man) - Anthology Коллекция комиксов о Человеке-Пауке - 4846 комиксов (1962 - 2011, CBR,CBZ,PDF, ENG) (обновлено 21.09.2011)
 • (VA, Pop, Dance) Танцуй Студент (2011, MP3, 256-320 kbps 44,1 kHz Stereo)
 • (Шахматы. Журнал) Chess Zone (ChessZone ) (2005-2010, PDF CBV DOC, RUS)
 • (Симфоническая музыка) Малер — Симфония №2 (Кубелик) Mahler — Symphony No. 2 (Kubelik) (2001, FLAC (tracks), lossless)
 • 1 КНИГА ВЕРЫ И МАРИНЫ ВОРОБЕЙ
 • Столетник №14 2007
 • Справочник по неотложной и интенсивной терапии Мавродий В.М.
 • Руководство по использованию восьмицветового теста Люшера(комплект карточек) Дубровская
 • Болезни периферической нервной системы, Попелянский Я.Ю
 • Рациональная антиэпилептическая фармакотерапия. Руководство для врачей Воронкова К. В.
 • Журнали - Тернопільський державний медичний університет
  Науково-практичне видання спрямоване на поширення iнформацiї про .... пiдготовки в системi фiзкультурної освiти / Ма Шуiн // Теорiя та методика ..... на твердые лекарственные формы в псевдоожиженном слое / И. А. Демчук, Р . А. ... до друку також мо...
  Питання медичної практики та теорії Демчук

  За рiшенням редакцiйної колегiї до друку також можуть прийматися огляди з актуальних питань медичної iнформатики та iнженерiї, описи перспективних наукових дослiджень, рецензiї, довiдковi та iнформацiйнi матерiали, навчально-методичнi матерiали, оголошення щодо наукових заходiв i повiдомлення рекламного змiсту. Усi позначення мiр (одиницi рiзних величин, цифровi данi клiнiчних i лабораторних дослiджень) подавати вiдповiдно до Мiжнародної системи одиниць (СI): термiни - згiдно з Мiжнародною анатомiчною номенклатурою, назви хвороб - вiдповiдно до Мiжнародної класифiкацiї хвороб. Науково-практичне видання спрямоване на поширення iнформацiї про основнi науковi проблеми та результати наукових робiт у сферi медицини, публiкацiю статей науковцiв, практичних лiкарiв.

  Редакцiя виправляє термiнологiчнi та стилiстичнi помилки, усуває зайвi iлюстрацiї, скорочує текст. На зворотi iлюстрацiй олiвцем зазначають назву статтi, авторiв, верх чи низ. Автор несе повну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, наведених у статтi й списку лiтератури.

  Автор несе повну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, наведених в статтi i у списку лiтератури. Науково-практичне видання спрямоване на iнформування лiкарiв i науковцiв про досягнення у сферi медичної iнфектологiї, досвiд i перспективи боротьби з iнфекцiйними хворобами, об'єднання зусиль українських вчених i лiкарiв у розробцi та впровадженнi нових методiв дiагностики, лiкування та профiлактики iнфекцiйних хвороб, сприяння спiвпрацi вiтчизняних медикiв з зарубiжними колегами. Результати й обговорення (викладається основний фактичний матерiал, проводиться повне об_рунтування отриманих наукових результатiв, висловлення власного судження щодо одержаних результатiв, його порiвняння з тлумаченням подiбних даних, наведених iншими авторами). Національний інститут раку Національного інституту здоров‘я (Бетезда, Меріленд, США) у рамках скринінгової програми вивчення протиракової активності оригінальних сполук (Developmental Therapeutic Program).

  23 comments