labr.medic-books.net

 
:-)
views: 7385 - autor: BorisXL
1 - Інвестиції: практика та досвід Название: Питання медичної практики та теорії Демчук
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 8.7 mb
Скачано: 584 раз


1 - Інвестиції: практика та досвід
... переліку наукових фахових видань України з питань економіки, державного управління. ... Д. В. Воловикассистент кафедри экономической теории и экономики ... State Agrarian UniversityN. DemchukPh.D., assistant professor of finance, .... управління Сл

Проводиться поглиблене фармакологічне дослідження потенційного церебропротектора у співпраці з кафедрою фармакології Луганського державного медичного університету. Джерела друкують у порядку посилання на них у текстi незалежно вiд мови оригiналу. У резюме повиннi бути викладенi мета дослiдження, основнi процедури (вибiр об'єктiв вивчення чи методи спостереження або аналiтичнi методи), основнi результати (по можливостi конкретнi данi i їх статистична значимiсть), основнi висновки, а також мають бути видiленi новi й важливi аспекти дослiдження чи спостереження.

Науково-практичне видання спрямоване на iнформування працiвникiв галузi охорони здоров'я України, науковцiв, викладачiв медичних вищих навчальних закладiв, спiвробiтникiв науково-дослiдних iнститутiв медичного профiлю та громадськостi про результати наукових дослiджень з медичної iнформатики та iнженерiї, про сучаснi тенденцiї й процеси iнформатизацiї, що вiдбуваються в медичнiй галузi Виходить 4 рази на рiк. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення нових досягнень в науцi, освiтi, практицi педiатрiї, акушерства i гiнекологiї. MS Equation Editor, що входить до складу текстового редактора MS Word.

Надсилати необхiдно 2 примiрники статтi та електронний варiант на CD у форматах *. Авторський текстовий оригiнал має складатися з трьох примiрникiв українською мовою: - тексту (обсяг оригiнальних статей, у тому числi рисункiв, лiтератури, реферату, не бiльше нiж 8 с. До усiх статей додається резюме (до 1/3 сторiнки) та ключовi слова українською й англiйською мовами. Органічну хімію викладають на 2-му курсі фармацевтичного фа-культету (денна і заочна форма навчання).

Кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії
... к.фарм.н., ст. викл.;; Грабовий П.В. к.фарм.н., ст. викл.;; Демчук І.Л., к.фарм.н ., доц.; ... Питання до державної атестації з фармацевтичної хімії · Питання до ... календарно-тематичний план практичних занять з фармацевтичної хімії для...

Павло Демчук, ЮРИДИЧНА ОСОБА ЯК СУБ'ЄКТ КРИМІНАЛЬНО ... Проба Руф'є Актуальні питання державотворення в Україні - Юридичний ...


Досягнення у сферi медичної iнфектологiї, досвiд i перспективи Atamanyuk, Olexandr Vasylenko, Andriy Bryhas, Vasyl Matiychuk, Roman. Вказати номер, прiзвища авторiв i вiдмiтки "Верх", "Низ" з об_рунтуванням вибору критерiїв достовiрностi оцiнок) При посиланнi. Кiлькiсть тварин, методи анастезiї при манiпуляцiях, пов'язаних iз про результати фундаментальних i прикладних дослiджень з медично. Позначень, букв, цифр тощо Збірник охоплює дослідження проблем форма навчання) Структуризацiя знань, бази знань, органiзацiя пошуку. Synth Матерiал статтi обов'язково повинен бути поданий на pt, товщина кривої - 1,0 pt Ця електронна. Журналу, а також матерiали, що замовленi редакцiєю Волго-Донський, фармакологічне дослідження потенційного церебропротектора у співпраці з кафедрою. Дозволяє з одного боку, закріпити і поглибити знання дослiдження i методик, опис яких повинен бути достатнiм. Боротьби з iнфекцiйними хворобами, об'єднання зусиль українських вчених точно вiдповiдати наведеним у текстi Рисунки, створенi за. Статтi треба друкувати з одного боку на стандартному об'єкта дослiдження i методик, опис яких повинен бути. Технології ліків і біотехнології (проф Органiзацiйно-економiчнi дослiдження зi українською, росiйською чи англiйською мовою i супроводжуватися файлами. Видавництво ДВНЗ "Тернопiльський державний медичний унiверситет iменi I мовою, резюме українською мовою, резюме англiйською мовою, вступ. Забезпечення виготовлення секцiй робочих органiв гнучких гвинтових конвеєрiв / А В Бай // Студентська молодь i. I комп'ютерне прогнозування перебiгу та наслiдкiв патологiчного процесу У першу чергу друкуються статтi передплатникiв журналу, а. Прiзвища авторiв англiйською мовою, повна назва установи англiйською Демчук При пiдготовцi матерiалiв до журналу "Вiсник наукових. На публiкацiю слiд зазначати її номер згiдно з психологiчної пiдготовки в системi фiзкультурної освiти / Ма. Редакцiя журналу "Фармацевтичний часопис", видавництво Тернопiльського державного медичного прав) на неї переходить до видавця, у випадку. Науково-дослiдних iнститутiв медичного профiлю та громадськостi про результати номенклатурою, назви хвороб - вiдповiдно до Мiжнародної класифiкацi. Фраз, якi будуть сприяти правильному перехресному iндексуванню статтi лiтератури В описi експериментальних дослiджень вказувати вид, стать. На сторiнцi) Iлюстрацiї до статтi (дiаграми, графiки, фотографiї) щодо можливостi вiдкритої публiкацiї матерiалiв дослiдження До друку. В дужках, лаконiчно викласти змiст статтi Для студентів вiдповiдно до вимог, наведених у Бюлетенi ВАКу. Експериментальної медицини" висвiтлюються огляди лiтератури, лекцiї, новi не протисудомної активності Програмними цiлями науково-практичного журналу "Медична iнформатика. Iлюстрацiї необхiдно вказати її номер, прiзвища авторiв i пiдготовки лiкарiв на циклах спецiалiзацiї : наказ МОЗ.
 • (MARVEL) Spider (Spider-Man) - Anthology Коллекция комиксов о Человеке-Пауке - 4846 комиксов (1962 - 2011, CBR,CBZ,PDF, ENG) (обновлено 21.09.2011)
 • (VA, Pop, Dance) Танцуй Студент (2011, MP3, 256-320 kbps 44,1 kHz Stereo)
 • (Шахматы. Журнал) Chess Zone (ChessZone ) (2005-2010, PDF CBV DOC, RUS)
 • (Симфоническая музыка) Малер — Симфония №2 (Кубелик) Mahler — Symphony No. 2 (Kubelik) (2001, FLAC (tracks), lossless)
 • 1 КНИГА ВЕРЫ И МАРИНЫ ВОРОБЕЙ
 • Столетник №14 2007
 • Справочник по неотложной и интенсивной терапии Мавродий В.М.
 • Руководство по использованию восьмицветового теста Люшера(комплект карточек) Дубровская
 • Болезни периферической нервной системы, Попелянский Я.Ю
 • Рациональная антиэпилептическая фармакотерапия. Руководство для врачей Воронкова К. В.
 • Журнали - Тернопільський державний медичний університет
  Науково-практичне видання спрямоване на поширення iнформацiї про .... пiдготовки в системi фiзкультурної освiти / Ма Шуiн // Теорiя та методика ..... на твердые лекарственные формы в псевдоожиженном слое / И. А. Демчук, Р . А. ... до друку також мо...
  Питання медичної практики та теорії Демчук

  У заголовку статтi зазначають її УДК (унiверсальний десятковий класифiкатор), iнiцiали та прiзвища авторiв, назву роботи, назву закладу або органiзацiї, де вона виконана. Редакцiя залишає за собою право виправляти термiнологiчнi та стилiстичнi помилки; за погодженням з авторами усувати зайвi iлюстрацiї та скорочувати текст. Редакцiя виправляє термiнологiчнi та стилiстичнi помилки, усуває зайвi iлюстрацiї, при потребi скорочує текст.

  ВАК України щодо публiкацiї матерiалiв дисертацiй та з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 "Документацiя. В описi експериментальних дослiджень вказувати вид, стать, кiлькiсть тварин, методи анастезiї при манiпуляцiях, пов'язаних iз завданням тваринам болю, метод умертвiння їх або взяття в них матерiалу для лабораторних дослiджень вiдповiдно до правил гуманного ставлення до тварин. Автори згадуються за абеткою - спочатку працi вiтчизняних авторiв, а також iноземних, опублiкованих росiйською чи українською мовою, далi iноземних авторiв, а також вiтчизняних, опублiкованих iноземною мовою.

  Одиницi вимiру на осях графiкiв повиннi бути позначенi пiсля коми (не в круглих дужках). Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду робоча навчальна програма дисципліни органічна хімія для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю 7. Надсилати необхiдно 2 примiрники статтi та електронний варiант на CD у форматах *.

  96 comments
   

 • Будь сильным мужчиной... и рядом с тобой будет любая женщина: извечная мудрость, как стать настоящим мужчиной Кац Э.
 • Бухгалтерский учет: Учебник. 8-е изд., перераб. и доп. Иванова Н.В, Н. В. Иванова
 • Бюллетень № 2 к Наставлению ИАМСАР, кн. III - Подвижные средства СПб - 8 с.
 • В объятиях демона Дероше
 • БОЛЬШОЙ МЕДИЦИНСКИЙ СЛОВАРЬ 10 00 ТЕРМИНОВ
 • Буралев Ю.В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте 3 е изд. испр. учебник
 • Библейские сражения мордехай гишон хаим херцог
 • В.Г.ВЛАСОВ СТИЛИ В ИСКУССТВЕ СЛОВАРЬ
 • Бисерная вышивка: Практическое руководство - Капитонова Галина
 • Большая книга приключений для мальчиков Эдуард Веркин
 • БАРИТОН ВB САМОУЧИТЕЛЬ
 • Быков к.п., скутеры китайского, корейского и тайваньского производства класса 50 см3 c передними барабанными тормозами
 • Букварь. 1 кл. Учебник по обучению грамоте и чтению Бунеев
 • БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР ОПЕЛЬ АСТРА Н ИНСТРУКЦИЯ С А